תקנון מבצע "מתנות קטנות" – נעם חורב

תקנון מבצע "מתנות קטנות" – נעם חורב – יוני 2021  
 
 
מבוא
 
דוקטור עור ("המותג"), הינו מותג בבעלות דוקטור עור בע"מ, ח.פ 511930240 (להלן: "החברה" או "עורכת הפעילות" או "עורכת המבצע"). 
השתתפות בפעילות מהווה אישור מצד הגולש כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, הספק ו/או מי מטעמם ו/או את עובדיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש מוצר כלשהו ו/או בקופון הנחה ו/או בפרס.  
 
הגדרות 
 
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
 
1.1. "כתובת החברה" - השילוח 6, קרית מטלון פתח תקווה. 
 
1.2. "הפעילות" – החברה תעלה פרסום ברשתות החברתיות, בנכסים הדיגיטליים שלה ("דוקטור עור" @DOCTOR OR) וכן באתר החברה www.dr-or.co.il. ("אתר החברה" או "האתר"), המזמין את המשתתפים לבצע רכישה של מוצרי ד"ר עור באתר דוקטור עור בלבד. בעבור כל רכישה שתתקיים באתר החל מה-13.6.2021 ועד ל-30.6.2021 יוכל לקבל הרוכש/ת את הפרס, כרטיס למופע הדיגיטלי "מתנות קטנות" בכיכובו של נעם חורב. בסמוך לסיום הרכישה יקבל הרוכש הודעת SMS עם פרטים לגבי קבלת "הפרס" בהמשך. הכרטיסים יחולקו בהתאם לשיקולים המפורטים בתקנון זה ובשיקול דעתה המוחלט של ועדת המבצע של החברה. מובהר כי המבצע תקף אך ורק לגבי רכישות של מוצרי ד"ר עור שנרכשו באתר ד"ר עור בלבד. 
 
1.3. "הפרס" – כרטיס להשתתפות במופע דיגיטלי "מתנות קטנות" בכיכובו של נעם חורב שיתקיים בזום ב-26.7.21 בשעה 21:00 בערב. מוגבל לכרטיס יחיד לכל לקוח מסוים ול-1000 כרטיסים בלבד על בסיס כל הקודם זוכה. הלינק להשתתפות במופע יישלח בהודעת SMS בסמוך לתחילת המופע למספר טלפון הנייד שהוזן על ידי המשתתף ונלקט באתר החברה בעת הרכישה שבוצעה בתקופת הפעילות שצוינו לעיל. הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. תאריך המופע יכול להשתנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן, לא תינתן אפשרות לרוכש להחליף את הכרטיס למועד של מופע חלופי. מובהר כי במידה והלקוח מסוים מבצע למעלה מרכישה אחת הוא איננו יהיה זכאי לכרטיס נוסף ולעורכת הפעילות שמורה הזכות לבטל את מתן הפרס בעקבות רכישות נוספות מעבר לראשונה המקנה את הזכות לפרס. עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן וצורה לקיומו של המופע, איכותו, מועדו, תוכנו ו/או לתקינות הלינק להשתתפות ואלו יהיו באחריות המבצעים של המופע בלבד ועל הזוכה לפנות למבצע בכל טענה ו/או דרישה. 
1.4.
1.5. "משתתף" / "גולשים" - אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים לאחר השלמת רכישת מוצרי דוקטור עור באתר החברה.  החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. 
 
1.6. "התקנון" – הוראות תקנון זה אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות ולאחריה על ידי החברה בשיקול דעתה המוחלט. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה. על המשתתף חלה האחריות להתעדכן בשינוי התקנון ואין על החברה אחריות כלשהי להודיע למשתתף על שינוי בתקנון זה.
 
2. פרשנות
 
2.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. 
 
2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 
 
2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 
2.4. לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור בפעילות תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
 
3. הסבר הפעילות 
 
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר קבלת חומרי דיוור והעברת פרטיו למבצע המופע בפרס, לשלוח לו הודעת SMS או מייל לפי הפרטים שמולאו באתר החברה על מנת לקבל את הפרס. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו להלן) כי קרא את תנאי תקנון זה, הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי הוא מאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב השתתפותו בה.
3.2. תקופת הפעילות: הפעילות תחל מרגע העלאת הפוסט של החברה ביום ה- 13.6.2021 ועד לשעה 23:59 ביום ה– 30.06.2021. החברה רשאית לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את הפעילות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה המוחלט. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הגולשים ו/או משתתפים בקמפיין בשום צורה כלשהי בנוגע לביטול ו/או הארכת תקופת הקמפיין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
על אף האמור, עורכת הפעילות רשאית על פי שיקול דעתה לקצר את תקופת הפעילות מכל סיבה שהיא ו/או להאריכה זאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המותג ובכל מדיה בו פורסם לציבור מידע אודות המבצע. במקרים אלו למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
3.3. אופן השתתפות: ביצוע והשלמת רכישת מוצרי דוקטור עור באתר ומילוי כל הפרטים הנדרשים בעת הרכישה מהווים השתתפות בפעילות ואישור לקבלת הפרס מידי החברה. המשתתף ימלא באתר במסגרת הפעילות לכל הפחות את שמו המלא, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל, ובנוסף נתן הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי. המשתתף מאשר העברת פרטיו לצדדים השלישיים האחראים לשליחת המסרון והלינק למופע ולמבצעיו. עורכת הפעילות שומרת על זכותה להעביר מעת לעת לנרשמים הודעות ועדכונים לגבי הפעילות. מודגש כי יחולקו עד 1000 כרטיסים בלבד וכל משתתף זכאי לקבלת כרטיס אחד בלבד אף אם ביצע מספר רכישות באתר. 
3.4. המשתתף בפעילות מתחייב בפני החברה ו/או מי מטעמה שאין בתוכן שהועלה ו/או בפרסום ו/או העלאת התגובה מצדו הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או המצאות אחרות וכי העלאת התוכן שהועלה נעשתה כדין. החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע אשר יועלה על ידי הגולש לכל צורך והמשתתף לא יעלה בפני החברה כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך.
3.5. הודעה עם פרטי הפרס המלאים תישלח עד 14 ימים ממועד סיום תקופת הפעילות על ידי עורכת הפעילות באמצעות הודעת SMS או מייל לפי בחירתה. 
3.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזכאות לפרס ו/או קבלת הפרס ממשתתף כלשהו באם המשתתף מבטל את הרכישה בכל מועד ו/או העסקה אינה מאושרת על ידי חברת האשראי ו/או המשתתף אינו משלם את מחיר הרכישה במלואו. 
3.7. תוך 14 ימי עסקים ממועד זכיית הזוכה תינתן לרוכשים הודעה  על ידי עורכת הפעילות באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר באתר בעת הרישום למבצע (בין אם על ידי התקשרות לטלפון שהשאיר, בין אם בשליחת הודעת SMS ו/או ווטסאפ ובין אם באמצעות הודעת דוא"ל בכתובת הדוא"ל שרשם בהרשמה), במסגרתה יובא לידיעת המשתתף דבר זכייתו. במסגרת ההודעה יינתנו לזוכה כל הפרטים על המופע, מועד המופע ואופן מימוש הזכייה בכרטיס. מומלץ שכל משתתף יעקוב באמצעים ובמדיות שהשאיר בעת הירשמותו לפעילות על מנת לוודא את קבלת הפרס.
3.8. ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה למאגרים ו/או חשבונות פייסבוק ו/או לשרתים) ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או סירב לחתום על טופס הצהרת הזוכה המצורפת כנספח א' ו/או מכל סיבה אחרת – עורך הפעילות יפנה לאתר זוכה אחר כדלקמן, לגביו יחולו כל ההוראות הנ"ל: 
3.9. במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו כאמור לעיל – לא יוכל לממש את זכותו ליהנות מהפרס במועד שנקבע למימוש.
3.10. מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 
3.11. למען הסר ספק יובהר כי מימוש הפרס כפוף למילוי הזוכה אחר כל הוראות ו/או נהלי פעילות זו ולרבות אך מבלי למעט, תיאום ומתן פרטים לקבלת הפרס, מילוי אחר כל הוראות מנהלת הפעילות לפני ובמהלך מימוש הפרס, ובכלל זה, העברת הפרטים והנתונים הנדרשים על ידי מנהלת הפעילות, לרבות כתובת דוא"ל ומספר נייד תקין. 
3.12. הפרס יימסר לזוכה באחד או יותר מהאמצעים הבאים לפי החלטתה של מנהלת הפעילות :  דוא"ל, הודעת SMS, או הודעת ווטסאפ לפי שיקול דעת עורכת הפעילות. 
3.13. הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
3.14. אין להעלות לדף המותג כל מידע אשר כולל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלול להיות) הפרה של דין כלשהו ו/או שהינה בעל אופי מיני או גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות ו/או  בעלי אופי בוטה או מאיים, מגונה, גס או בלתי הולם ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור או שיש בו כדי להעליב ו/או המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או פוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת ו/או לא להעלות תמונה הכוללת תוכן שהוא שקרי או מטעה ו/או תמונה המפירה זכויות יוצרים.
3.15. עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות להסיר לאלתר כל מידע ו/או תוכן כאמור שאינם על פי הוראות תקנון זה. משתתף שיפר הוראה זו יישא בכל התוצאות וההשלכות בגין הפרתו לרבות בהוצאות ונזקים כספיים שיגרמו לצדדים שלישיים ו/או לעורכת הפעילות ו/או לקבוצת ניאופרם.
3.16. במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון ו/או כל דין, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות, לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הפרס מכוח השתתפותו תפקע באופן מיידי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי פעל לקבלתה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן התנהלות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.  
3.17. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף בפעילות ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.
3.18. תשלום מס, ניכוי או תשלום חובה אחר, מכל סוג שהוא, אשר יחול על פי דין בגין קבלת הפרס, אם יחול, יחול על הנרשם ועל חשבונו בלבד. 
3.19. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפעילות  ולהציע הטבה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  
3.20. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס ו/או בכסף או בשווה כסף.
 
4. חתימת הזוכה על הצהרה
4.1. החברה רשאית לבקש מהזוכה לחתום, לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על טופס התחייבות והצהרת הזוכה המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך שני ימי עסקים מהמועד בו נוצר עמו קשר והוא נידרש לעשות כן על ידי מנהלת הפעילות, הרי שבכפוף לתקנון הוא ייפסל ולא יהיה זכאי עוד לקבלת הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך. 
4.2. מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
4.3. פרס התחרות אינו ניתן לזיכוי, ביטול עסקה ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרס שיחולק במסגרת פעילות זה אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הפרס הינו אישי, והוא אינו ניתן להסבה ו/או העברה לצד שלישי כלשהו, ללא אישור מפורש של עורכת הפעילות, שיינתן בכתב ומראש. עורכת הפעילות תהא רשאית לשלול את הפרס אם הגיע לידי צד שלישי כלשהו, שלא כדין ו/או ללא אישורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות הפעילות ו/או במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר לפעילות.
5. פטור מאחריות
5.1. הפרס מוענק על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה "כפי שהוא" (as is) ואין כל התחייבות שהוא יתאים למטרה כלשהי או לצרכיו של משתתף ו/או זוכה ספציפי ו/או למי מילדיו ו/או למי מטעמו. לפיכך, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לפרס, מגבלותיו, אופיו, רכיביו, התאמתו לצרכיו וכיוצא באלה.
5.2. ככל שתהיה תקלה או כשל במופע ו/או בביצועו ו/או בתוכנו ו/או תקלה בקישור ו/או איכותו ו/או כל בעיה באיכות החדר ו/או בפרס וכל אירוע אחר הקשור לו, הרי שאין לעורכת הפעילות כל אחריות לכך ובקבלת הפרס הזוכה מוותר בזאת באופן מלא על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. הזוכה יהיה זכאי לקבל את מלוא סעדיו על פי הדין אך ורק ממבצעי ומפיקי המופע / הפרס ו/או מי מטעמם ו/או  מכל צד ג' אחר שיש לו אחריות בדין לגבי טענות הזוכה - ומהם בלבד.
5.3. במידה ויחול שינוי כלשהו בפרס עליו הוכרז, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובלבד שהפרס החלופי יהיה בעל אותו ערך כספי. 
5.4. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה (או אי זכייה) בה. 
5.5. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות וכך גם כלפי המפקח ו/או מי מעובדיו.
5.6. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף לזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם, למעט אם הן עשו כן בזדון, שגם אז כל תרופותיו יהיו עד לגובה הפרס. 
5.7. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא רשאית עורכת הפעילות לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח על הפעילות לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהן.
5.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעילות ההירשמות כפופה בין היתר לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור, ובכלל זה מאתר האינטרנט שלה, דף המותג או דף "פייסבוק" שלה. 
5.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות בקשר לכך.
5.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו משתתף או כל אדם אחר בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
5.11. במקרה של אבדן או שארעה תקלה בפרס שחולק ו/או באופן מימושו, בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש, או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן לא תישמע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן. כל שלא ניתן יהיה להשתמש בפרס אזי עורכת הפעילות תחליפו בפרס זהה או שווה ערך.
6. הצהרות והתחייבויות המשתתף 
 
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי: 
 
6.1. כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
6.2. מהמשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
 
7. פרסום
 
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של דוקטור עור ובכל אמצעי תקשורת שהם; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את הנתונים ברבים, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בדפי פייסבוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הגבלת זמן. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לפעילות מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות. החברה תהיה רשאית לפרסם את תמונת הפרופיל של הזוכה בעמוד הפייסבוק שלה והמשתתף נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לשימוש כאמור והוא אינו זכאי לכל תמורה בעד שימוש כאמור.
 
8. הגנה על פרטיות 
 
8.1. כאמור לעיל, השתתפות ו/או זכיה בפעילות כרוכים במתן הרשאה לפרטי המשתתף ו/או מסירת פרטים ונתונים לגבי המשתמש ו/או משפחתו. 
8.2. עורכת הפעילות תשמורנה על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית:
8.2.1. להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, לרבות כל צד שלישי שקשור לביצוע הפרס וכן לכל צד אחר על פי סמכות שבדין;
8.2.2. לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של לקוחותיהם;
8.2.3. לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכת הפעילות לגבי המשתתף או הזוכה, כפי שאלו נמסרו על ידו במסגרת השתתפותו והירשמותו לפעילות;
8.2.4. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
8.3. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או חומר שהעלה, אלא במקרים המפורטים להלן:
8.3.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום הפעילות ו/או מתן הפרס, כגון דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב.
8.3.2. במקרה שהפרו את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של עורכת הפעילות;
8.3.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכת הפעילות לעשות כן;
8.3.4. בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;
8.4. עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר לרבות פרטים ומידע שהועלו על ידי המשתתף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והיא אינה אחראית כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
8.5. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה באתר עורכת הפעילות ולרבות בעמוד הפייסבוק של ד"ר עור ולזוכה לא תהא כל טענה בקשר לכך.
9. שונות 
 
9.1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
9.2. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ובאתר החברה. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש.
9.3. חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
9.4. מובהר כי התחרות אינה ממומנת על ידי חברת פייסבוק וכי היא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחריות מכל סוג שהוא. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או על עובדי משרד הפירסום ועל בני משפחותיהם.
9.5. עורכת הפעילות תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
9.6. ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות, בין שהן רשומות כחברות ובין שאינן.
9.7. בהשתתפותו בפעילות זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הרי שהוראות התקנון יחול עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
9.8. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר זכייתם בפעילות, אפשר שיסוקרו באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים כגון פייסבוק, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם לכך במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של המותג דוקטור עור ו/או של עורכת הפעילות ו/או של קבוצת ניאופרם בהקשרה של הפעילות.
9.9. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
************************************************* 
 
נספח א' – טופס קבלת הפרס וכתב אישור וויתור מועמד לזכייה
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת מבצע "נועם חורב- מתנות קטנות " של חברת ד"ר עור בע"מ (עורכת המבצע) למותג דוקטור עור זכיתי בהשתתפות במופע דיגיטלי, כמפורט בתקנון.
אני מאשר שאני מעל גיל 18.
עם חתימתי על טופס זה אני מאשר\ת את קבלת הפרס לשביעות רצוני המלאה.
קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו. 
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי "החברה" ו/או מי מטעמה בקשר לזכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו. 
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד של אחד מהגופים אשר נאסרה השתתפותם בפעילות זו כאמור בתקנון. 
שם הזוכה (פרטי+משפחה) : ________________________ 
מספר ת.ז. :___________________ 
כתובת מגוריי: _________________________ 
מספר טלפון למשלוח הפרס: ________________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה