תקנון מבצע פעילות "דוקטור עור –חרבות ברזל נובמבר "23

תקנון מבצע פעילות "דוקטור עור –חרבות ברזל נובמבר "23
 
מבוא
 
ד"ר עור בע"מ )להלן: "החברה(", במסגרת דאגתה לבריאות הציבור ואחריותה החברתית לטובת הקהילה בישראל, ולאור הצרכים השונים בקרב מפוני הדרום והצפון וכן בקרב צה"ל וכוחות הבטחון במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" ואור מצב החירום הלאומי, תקיים פעילות כהגדרתה להלן והכל בכפוף לכללים ולתנאי התקנון להלן. הרשמה לאתר ו/או השתתפות בפעילות כאמור, מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, ו/או מי מטעמה /ו או את עובדיה ו/או כל צד שלישי הקשור לפעילות מטעם החברה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות /ו או כל נזק /ו או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות /ו או שימוש מוצרב כלשהו /ו או התרומה ו/או שימוש במוצרי ד"ר עור ו/או שימוש באתר מקושר ו/או אופן ביצוע הפעילות וכן אופן מתן ו/או אי-מתן התרומה.
 
הגדרות
 
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן: " .1.1כתובת החברה" - השילוח , 6קרית מטלון פתח תקווה.
 
" .1.2הפעילות" – שם הקמפיין "דוקטור עור חרבות ברזל נוב' ."2023הפעילות תבוצע כך עבורש כל עסקת רכישה של משתתף בפעילות של מוצר ממגוון מוצרי ד"ר עור, שא ר תושלם על ידי לקוחות החברה במהלך תקופת הפעילות, באתר החברה-www.dr
 
") or.co.ilהאתר"( תתרום ו/או תרמה מוצר ממוצריה לטובת נפגעי המלחמה והנזקקים לכך בשל מלחמת חרבות ברזל ו/או האוכלוסייה שבעוטף עזה והדרום, מפוני הדרום והצפון וכן צה"ל וכוחות הבטחון המגויסים בימים אלו למאמץ המלחמתי ")אוכלוסיית היעד(". התרומה תועבר על ידי החברה לגורמים שונים שיבחרו על ידי החברה לפי שיקול דעתה לשם כך.
 
במסגרת הפעילות החברה תבצע מעקב אחר הרכישות העומדות בתנאי תקנון זה במהלך תקופת הפעילות. יובהר כי תרומת החברה במסגרת הפעילות לא תעלה על סך כולל של 2750מוצרים לפי זמינותם לחברה או סך גדול יותר שיקבע על ידי החברה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ")התרומה הכוללת(". עוד יובהר שתקנון זה והפעילות אינו נועד להבטיח תרומה כלשהי על ידי החברה לגוף מסוים או בסך מוצרים מסוים ולא תהיה לאף משתתף טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.
 
.1.3משתתף בפעילות/משתתף/לקוח – אדם בגיר, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח
 
ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון זה ואשר השלים עסקת רכישה של מוצר החברה באתר
 
" .1.4התקנון" – הוראות תקנון זה אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות
 
ולאחריה על ידי החברה בשיקול דעתה המוחלט. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה. על המשתתף חלה האחריות להתעדכן בשינוי התקנון ואין על החברה אחריות כלשהי להודיע למשתתף על שינוי בתקנון זה.
 
. 2פרשנות
 
.2.1השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו
 
מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
 
.2.2כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 
.2.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
 
כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה /ו או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 
. 3הסבר הפעילות
 
.3.1תקופת הפעילות:
 
.3.1.1באתר החברה - תקופת הפעילות בהתייחס לאתר החברה תחל מרגע תחילת
 
הפעילות ביום ראשון ה- 5.11.2023ועד לשעה 23:59ביום ) 30.11.2023או קודם לכן במקרה של גמר מלאי המוצרים ו/או הגעה לסכום התרומה הכוללת שיועדה לפעילות על ידי החברה(.
 
.3.1.2מובהר כי החברה רשאית לקצר /ו או להאריך /ו או לבטל את הפעילות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה המוחלט. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי משתתפים בקמפיין בשום צורה כלשהי בנוגע לביטול ו או / הארכת תקופת הפעילות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה /ו או נהליה /ו או מועדיה /ו או כל פרט אחר הנוגע אליה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
.3.2החברה גאה להירתם למאמץ הלאומי לסיוע במלחמת "חרבות ברזל" ועבור כל רכישת מוצר ממגוון מוצרי ד"ר עור, אשר תושלם על ידי לקוחות החברה במהלך תקופת הפעילות ותדווח לחברה, שבוצעה באתר החברה -") www.dr or.co.ilהאתר(", החברה תתרום ו/או תרמה מוצר ממוצריה לגורמים שונים ומגוונים )לרבות מתן לגורמי ביניים / מתווכים להעברת התרומה( שיבחרו על ידי החברה לפי שיקול דעתה לשם כך, בהם גם אנשים פרטיים המרכזים את התרומות בעבור אוכלוסיית היעד. התרומה תועבר על ידי החברה לגורמים כאמור במועדים ובכמויות לפי שיקוליה.
 
חברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ו/או סכום התרומה ללא צורך בהודעה מראש כלשהי לרבות מתן תרומה כספית במקום מתן מוצרי ד"ר עור או מתן מוצרים אחרים ממגוון מוצרי קבוצת ניאופרם.
 
.3.3יובהר כי תרומת החברה במסגרת הפעילות לא תעלה על התרומה הכוללת.
 
.3.4החברה אינה מתחייבת לבצע תרומה כאמור עבור עסקאות רכישה שהושלמו במהלך
 
תקופת המבצע הרלוונטיות אם בוצעו על ידי אותו לקוח בטווחי זמן סמוכים זה לזה באותו היום בחוסר תום לב לעקוף תנאי התקנון ו/או בהפרת תנאי השימוש או תקנון אתר החברה ו/או במרמה ו/או שבוטלו במועד מאוחר יותר. החברה אינה אחראית בשום אופן להגעת המוצרים ו/או אופן ביצוע משלוח המוצרים שנתרמו ו/או איכותם
 
או טיבם לאחר העברתם מידי החברה ו/או נציגיה. .3.5ביצוע התרומות יהיה כפוף לזמינות המלאי כאמור.
 
.3.6החברה תוכל לשלוח למשתתף אשר הסכים לכך או נרשםש לאתר, השאיר את הפרטים
 
הנדרשים וביצע הסכמה לקבלת חומרי דיוור, הודעה או ברכת תודה באמצעי התקשרות שמסר על סיועו לתרומת החברה ליוזמה.
 
.3.7החברה תשתדל לוודא מלאי מתאים של מוצריה בכל אחד ובאתרה, אולם לא תהיה
 
החברה אחראית אם אזל מלאי באתר ומשתתף בפעילות לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו באם אזלו מוצרי באתרה.
 
.3.8הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע /ו או לשנות מכל
 
הגנה /ו או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין /ו או הסכם.
 
.3.9במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על תקנון האתר, כללי התקנון /ו או כל דין,
 
רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות, לאלתר וללא צורך במתן הודעה
 
מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת התרומה מכוח השתתפותו תפקע באופן מיידי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת התרומה אם קיים חשש סביר כי פעל תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן התנהלות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
 
.3.10החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף בפעילות ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר אשר עשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרים נוספים של החברה ושל מותגיה הנגישים מתוך אתר החברה או הפעילות )להלן "אתרים מקושרים.(" אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים חיצוניים, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר החברה ו/או בתקנון, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך.
 
.3.11
 
.3.12לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפעילות ולהציע תרומה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף בפעילות ו/או לגורמים הנתרמים ו/או המתווכים בהעברת התרומה, לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.
 
.3.13למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור לזמן ביצוע השלמת עסקת הרכישה ו/או כמויות המלאי ו/או למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות המבצע, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
 
.4ויתור ופטור מאחריות
 
.4.1למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או לא יהיו אחראים על אי הצלחה של
 
משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים )ו/או חלקם,( בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור
 
.4.2חלק מניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב )להלן: "המערכות(",
 
שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, , פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיה וכל הקשור בה.
 
.4.3במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה תהיה
 
שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
 
.4.4כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותג DR ORאו ד"ר עור או דוקטור
 
עור, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכל זכות קניין רוחני אחר בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
 
.4.5בהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי,
 
כי הוא פוטר את החברה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש בתרומה ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים )לרבות, אך לא רק, דרך
 
 
קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר לתוכן המועלה על ידי המשתתף,( וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.
 
.4.6החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק,
 
אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
 
.4.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש,
 
איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, תאונה אווירית, שביתה, מגפה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
.4.8אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה
 
אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
 
.4.9בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי
 
כללי הפעילות, לרבות )אך מבלי למעט( ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.
 
.5פרסום ושימוש בנתונים
 
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות )להלן בסעיף זה – "הנתונים,(" על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם באתר החברה ובכל אמצעי תקשורת שהם. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.
 
.6הגנה על פרטיות
 
6.1מדיניות הפרטיות של אתר החברה יחול על הפעילות. מבלי לגרוע מתנאי הפרטיות של אתר החברה, המשתתף מודע לכך שאינו חייב למסור את פרטיו לחברה באתר החברה וכי הפרטים שימסרו לחברה ישמרו במאגר המידע של קבוצת ניאופרם. ניתן להסיר את ההשתתפות במאגר המידע של החברה בהודעה בכתב לחברה ובהתאם לחוק. החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף בפעילות נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:
 
6.1.16.1.26.1.3 להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין; מתנאי תקנון זה.
6.2מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:
6.2.1 לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום עריכת הפעילות, כגון רשת
לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים אחרים בפעילות;
 
לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, ו/או הנתרמים ו/או מתן התרומה, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.
 
6.2.2 במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
6.2.3 במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר; ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה.
6.2.4 במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן. בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
6.2.56.2.6
6.2.7 להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם.
6.2.8 בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת הפעילות בהתאם לתקנון ולרבות
מתן הודעות למשתתף הקשורות למבצע ו/או מתן התרומה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת .
 
6.3המשתתף מסכים בזאת באופן מפורש כי החברה ו/או נציגיה יוכלו לפנות ולהתקשר עמו לרבות באמצעות פנייה שיווקית או שיחה )כהגדרות אלו בחוק להגנת הצרכן, תשמ"א- ,(1981והסכמתו זו תהווה ראיה להסכמתו כאמור ותגבר על כל רישום קודם ל"מאגר אל תתקשר אליי", אך מובהר כי הסכמתו כאמור אינה מהווה הסכמה לביצוע עסקה עתידית.
 
 
6.4עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
 
.7שונות
 
.7.1ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
 
.7.2תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
 
.7.3חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
 
.7.4לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.