תקנון מבצע דוקטור עור – "שובר במתנה"
 
אוקטובר 2020
 
תקנון  
 
מבוא
 
הפעילות מופעלת על ידי ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 (להלן: "החברה"), שהינה חברה בקבוצת ניאופרם. 
 
השתתפות בפעילות מהווה אישור מצד הגולש כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, הספק ו/או מי מטעמם ו/או את עובדיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש מוצר כלשהו ו/או בקופון הנחה ו/או בפרס.  
 
הגדרות 
 
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
 
1.1. "כתובת החברה" - השילוח 6, קרית מטלון פתח תקווה. 
 
1.2. "המותג" -  "דוקטור עור", הינו מותג בבעלות דוקטור עור בע"מ, חברה בקבוצת ניאופרם.
 
1.3. "הפרס" – הפרס לכל זוכה נפרד יהיה מתן הטבה או קופון בשווי של 500 ₪ לרכישה מוצרי דוקטור עור באתר ואשר יינתן בצורת נקודות שייטענו ישירות באתר אל חשבון הזוכות. ניתן יהיה להשתמש בנקודות בעת שימוש בקופון אחר ו/או בזמן מבצעים אחרים באתר. הנקודות ייטענו לחשבון הזוכות החל מה- 1.12.2020 ועד לשימוש בתאריך 15.12.2020. החברה שומרת לעצמה להמיר את הפרס לפרס חלופי על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה. יחולקו 3 פרסים ל-3 המשתתפים הזוכים. 
 
1.4. "הפעילות" – בסיום כל רכישה באתר יקפוץ "פופ אפ" (הודעה על גבי המסך באתר) שיזמין את הגולש להשתתף בפעילות, אשר תכלול מתן תשובה לשאלה שתוצג בפניו. בתום תקופת הפעילות ייבחרו 3 משתתפים בלבד כזוכים בפרס, אשר יזינו למערכת את חמשת התשובות הנכונות ביותר, כמפורט מטה. 
 
1.5. "משתתף" - אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון זה. 
 
1.6. "התקנון" – הוראות תקנון זה אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הסקר ולאחריה על ידי החברה בשיקול דעתה המוחלט. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה. על המשתתף חלה האחריות להתעדכן בשינוי התקנון ואין על החברה אחריות כלשהי להודיע למשתתף על שינוי בתקנון זה.
 
2. פרשנות
 
2.1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. 
 
2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 
 
2.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 
 
 
3. הסבר הפעילות
 
3.1. תקופת הפעילות: הפעילות תחל  ביום ה' 1.10.2020 ומסתיימת בשעה 15:00 ביום 29.10.2020. החברה רשאית לקצר ו/או להאריך את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה המוחלט. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הגולשים ו/או משתתפים בקמפיין בשום צורה כלשהי בנוגע לביטול ו/או הארכת תקופת הקמפיין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
3.2. על מנת לזכות בפרס, המשתתף בפעילות נדרש לענות על כל שאלות הפעילות ולתת מענה נכון לשאלת הפרס. 
 
3.3. בתום תקופת הפעילות תיצור החברה קשר עם כל אחד מחמשת המשתתפים שהזינו את התשובה הנכונות ביותר ו/או שענה ראשון על שאלת הפרס. החברה תפנה לכל אחד מחמשת הזוכים והזוכה יידרש לשלוח פרטים אישיים בהודעה פרטית לצורך קבלת הפרס, לרבות כתובת מדויקת, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון לשם תיאום קבלת הפרס. למקרה ולא ניתן לאתר את זוכה כלשהו במהלך ארבעה ימי עסקים מרגע הפנייה אליו או במידה וזכייתו תבוטל וזאת בשיקול דעתה המוחלט באם לפנות לזוכה זה או לא. החברה תודיע לזוכה על זכייתו בפרס בהתאם לפרטי ההתקשרות שהושארו על ידו ו/או על ידי העלאת תגובה אישית ברשתות החברתיות ו/או הודעת מסרון בטלפון.  
 
3.4. במידה ואף משתתף לא ענה על כל שאלות הפעילות כולל תשובה נכונה לשאלת הפרס, החברה רשאית (אבל לא חייבת) להעניק את הפרס למשתתף הראשון שענה על כל שאלות הפעילות ואשר תשובתו לשאלת הפרס הינו הקרוב ביותר לתשובה הנכונה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 
3.5. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לערער בכל דרך שהיא על קביעתה של החברה לגבי זהות הזוכה וזו תהא סופית ומוחלטת. החברה תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה וזאת בכל מדיה שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בעצם השתתפותם בסקר נותנים המשתתפים את הסכמתם המלאה לכך.
 
3.6. הפעילות  נערכת  בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות  בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
 
3.7. במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון ו/או כל דין, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות, לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הפרס מכוח השתתפותו תפקע באופן מיידי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בסקר, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי פעל לקבלתה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן התנהלות סביר ומקובל ו/או עם מהות פעילות הסקר ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.  
 
3.8. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף בפעילות ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לעמוד משתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בסקר.
 
3.9. תשלום מס, ניכוי או תשלום חובה אחר, מכל סוג שהוא, אשר יחול על פי דין בגין קבלת הפרס, אם יחול, יחול על המשתתף ועל חשבונו בלבד. 
 
3.10. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את שאלות הפעילות   ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעל שווי צרכני דומה, ולמשתתף בסקר לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  
 
3.11. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בכסף או בשווה כסף.
 
3.12. מובהר כי הזכות לקבלת הפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר. 
 
3.13. המשתתף בפעילות יעלה תשובה ומתחייב בפני החברה שאין בפרסום ו/או העלאת התגובה מצדו הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או המצאות אחרות וכי העלאת התגובה נעשתה כדין. החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע אשר יועלה על ידי הגולש לכל צורך והמשתתף לא יעלה בפני החברה כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך.
 
4. ויתור ופטור מאחריות
 
4.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות  נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור. 
 
4.2. ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הסקר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בסקר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיה וכל הקשור בה. 
 
4.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לסקר.
 
4.4. כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותג דוקטור עור, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
 
4.5. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש בפרס ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר  לתוכן  המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות. 
 
4.6. השתתפות בפעילות , על כל שלביו, תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בסקר. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הסקר ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
 
4.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים ו/או הזוכה/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה ו/או הספק, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
4.8. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים ו/או למי מטעמם בפעילות  כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
 
5. פרסום
 
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של בייביסיטר פרפורמנס ובכל אמצעי תקשורת שהם; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית (אך לא חייבת) לפרסם את הנתונים ברבים, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בדפי פייסבוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הגבלת זמן. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לפעילות מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות. החברה תהיה רשאית לפרסם את תמונת הפרופיל של הזוכה בעמוד הפייסבוק שלה והמשתתף נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לשימוש כאמור והוא אינו זכאי לכל תמורה בעד שימוש כאמור.
 
6. הגנה על פרטיות 
 
6.1 החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף בפעילות נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:
6.1.1 להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין;
6.1.2 לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים  אחרים בפעילות;
6.1.3 לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה. 
6.2 מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:
6.2.1 במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
6.2.2 ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.
6.2.3 בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
6.3 החברה  אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בעמוד יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינה אחראית כלפי משתתף בפעילות, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית.
7. שונות 
 
7.1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
7.2. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
7.3. חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
7.4. מובהר כי התחרות אינה ממומנת על ידי חברת פייסבוק וכי היא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחריות מכל סוג שהוא על התחרות והאפליקציה. 
7.5. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.